Transition metal atoms in a graphene shell as active centers for highly efficient artificial photosynthesis

Authors: 
Kun Jiang, Samira Siahrostami, Austin J. Akey, Yanbin Li, Zhiyi Lu, Judith Lattimer, Yongfeng Hu, Chris Stokes, Mahesh Gangishetty, Guangxu Chen, Yawei Zhou, Winfield Hill, Wen-Bin Cai, David Bell, Karen Chan, Jens K. Nørskov, Yi Cui, Haotian Wang
Year of publication: 
2017
Journal: 
Chem
Research Areas: 
Funding sources: