Effects of redox-active interlayer anions on the oxygen evolution reactivity of NiFe-layered double hydroxide nanosheets

Authors: 
Daojin Zhou, Zhao Cai, Yongmin Bi, Weiliang Tian, Ma Luo, Qian Zhang, Qixian Xie, Jindi Wang, Yaping Li, Yun Kuang, Xue Duan, Michal Bajdich, Samira Siahrostami, Xiaoming Sun
Year of publication: 
2017
Journal: 
Nano Research
Research Areas: