Xin Hong

Publications

Understanding trends in electrochemical carbon dioxide reduction rates. Xinyan Liu, Jianping Xiao, Hongjie Peng, Xin Hong, Karen Chan, Jens K. Nørskov . Nature communications . 2017. How Doped MoS2 Breaks Transition-Metal Scaling Relations for CO2 Electrochemical Reduction. Xin Hong, Karen Chan, Charlie Tsai, Jens K. Nørskov . ACS Catalysis , 6 , 4428- 4437 . 2016.